mayo 4, 2023

La importància del Suport Tècnic i Audiovisual en esdeveniments

Els esdeveniments poden ser una excel·lent manera de promocionar el seu negoci, donar a conèixer la seva campanya, educar la seva audiència o simplement compartir informació valuosa. No obstant això, organitzar un esdeveniment reeixit pot ser un desafiament considerable, especialment si ha de bregar amb problemes tècnics inesperats. És per això que és essencial comptar amb suport tècnic i assistència audiovisual fiables durant el vostre esdeveniment.

Aquí hi ha algunes raons per les quals és important contractar suport tècnic i assistència audiovisual per als esdeveniments:

 1. Solució ràpida de problemes tècnics: Fins i tot amb la millor planificació, poden sorgir problemes tècnics imprevistos durant el vostre esdeveniment. Si no teniu un equip de suport tècnic disponible per solucionar aquests problemes ràpidament, el vostre esdeveniment pot endarrerir-se o fins i tot cancel·lar-se. Un equip de suport tècnic experimentat us pot ajudar a identificar i solucionar problemes tècnics abans que afectin el vostre esdeveniment.
 2. Assegureu-vos que tot funcioni correctament: Des del so i la il·luminació fins als equips de presentació i les connexions d'internet, hi ha moltes coses que han de funcionar correctament durant un esdeveniment. Si alguna cosa falla, podeu arruïnar tota l'experiència per als vostres assistents. En comptar amb un equip d'assistència audiovisual, podeu estar segurs que tot funciona correctament i que el vostre esdeveniment es desenvoluparà sense problemes.
 3. Estalvi de temps i diners: Si intenteu solucionar problemes tècnics pel vostre compte, podeu perdre temps valuós i gastar més diners en la compra de nous equips o contractar un especialista d'últim moment. En tenir un equip de suport tècnic i assistència audiovisual disponible, podeu estalviar temps i diners en solucionar problemes tècnics de manera eficient i ràpida.
 4. Oferir una experiència més professional: Un esdeveniment ben organitzat i executat pot fer que la vostra empresa o marca sigui vista de manera més professional. La contractació d'un equip de suport tècnic i assistència audiovisual pot ajudar-lo a garantir que el vostre esdeveniment es vegi i se senti professional en tot moment.

En resum, contractar suport tècnic i assistència audiovisual per als vostres esdeveniments pot fer una gran diferència en l'èxit del vostre esdeveniment. Des de la solució ràpida de problemes tècnics fins a la garantia que tot funcioni correctament, comptar amb un equip experimentat i fiable pot ajudar-lo a fer que el vostre esdeveniment sigui un èxit sense problemes.

mayo 4, 2023

The importance of Technical and Audiovisual Support in events

Events can be a great way to promote your business, publicize your campaign, educate your audience, or simply share valuable information. However, organizing a successful event can be a considerable challenge, especially if you have to deal with unexpected technical problems. That is why it is essential to have reliable technical support and audiovisual assistance during your event.

Here are some reasons why it is important to hire technical support and audiovisual assistance for your events:

 1. Quick resolution of technical problems: Even with the best planning, unforeseen technical problems can arise during your event. If you don't have a support team available to fix these issues quickly, your event may be delayed or even cancelled. An experienced technical support team can help you identify and fix technical issues before they impact your event.
 2. Making sure everything is working properly: From sound and lighting to presentation equipment and internet connections, there are many things that need to be working properly during an event. If something goes wrong, it can ruin the entire experience for your attendees. By having an audiovisual support team, you can be sure that everything works correctly and that your event will run smoothly.
 3. Saving time and money: If you try to fix technical problems on your own, you can lose valuable time and spend more money buying new equipment or hiring a specialist at the last minute. By having a support team and audiovisual assistance available, you can save time and money by resolving technical issues efficiently and quickly.
 4. Offer a more professional experience: A well-organized and executed event can make your company or brand appear more professional. Hiring a technical support and audiovisual assistance team can help ensure that your event looks and feels professional at all times.

In summary, hiring technical support and audiovisual assistance for your events can make a big difference in the success of your event. From quickly resolving technical issues to making sure everything is running smoothly, having an experienced and reliable team can help make your event a smooth success.

mayo 4, 2023

La importancia del Soporte Técnico y Audiovisual en eventos

Los eventos pueden ser una excelente manera de promocionar su negocio, dar a conocer su campaña, educar a su audiencia o simplemente compartir información valiosa. Sin embargo, organizar un evento exitoso puede ser un desafío considerable, especialmente si tiene que lidiar con problemas técnicos inesperados. Es por eso que es esencial contar con soporte técnico y asistencia audiovisual confiables durante su evento.

Aquí hay algunas razones por las que es importante contratar soporte técnico y asistencia audiovisual para sus eventos:

 1. Solución rápida de problemas técnicos: Incluso con la mejor planificación, pueden surgir problemas técnicos imprevistos durante su evento. Si no tiene un equipo de soporte técnico disponible para solucionar estos problemas rápidamente, su evento puede retrasarse o incluso cancelarse. Un equipo de soporte técnico experimentado puede ayudarlo a identificar y solucionar problemas técnicos antes de que afecten su evento.
 2. Asegurarse de que todo funcione correctamente: Desde el sonido y la iluminación hasta los equipos de presentación y las conexiones de internet, hay muchas cosas que deben funcionar correctamente durante un evento. Si algo falla, puede arruinar toda la experiencia para sus asistentes. Al contar con un equipo de asistencia audiovisual, puede estar seguro de que todo funciona correctamente y que su evento se desarrollará sin problemas.
 3. Ahorro de tiempo y dinero: Si intenta solucionar problemas técnicos por su cuenta, puede perder tiempo valioso y gastar más dinero en la compra de nuevos equipos o contratar a un especialista de último momento. Al tener un equipo de soporte técnico y asistencia audiovisual disponible, puede ahorrar tiempo y dinero al solucionar problemas técnicos de manera eficiente y rápida.
 4. Ofrecer una experiencia más profesional: Un evento bien organizado y ejecutado puede hacer que su empresa o marca sea vista de manera más profesional. La contratación de un equipo de soporte técnico y asistencia audiovisual puede ayudarlo a garantizar que su evento se vea y se sienta profesional en todo momento.

En resumen, contratar soporte técnico y asistencia audiovisual para sus eventos puede hacer una gran diferencia en el éxito de su evento. Desde la solución rápida de problemas técnicos hasta la garantía de que todo funcione correctamente, contar con un equipo experimentado y confiable puede ayudarlo a hacer que su evento sea un éxito sin problemas.

abril 13, 2023

Què és la interpretació simultània?

La interpretació simultània en esdeveniments en viu és una tècnica utilitzada a tot el món per fer possible una comunicació multilingüe en temps real. És una forma d'interpretació en què l'intèrpret escolta l'orador en un idioma i alhora parla el públic en un altre idioma.

Aquest tipus d'interpretació és comú en conferències, reunions, congressos i altres esdeveniments on assisteixen persones que parlen diferents idiomes. Els intèrprets treballen en cabines insonoritzades equipades amb aparells electrònics que els permeten escoltar l'orador i després transmetre la interpretació en temps real als auriculars del públic.

És important que els intèrprets estiguin altament capacitats, ja que han de captar i traduir ràpidament les idees de l'orador de manera clara i precisa. A més, han de ser capaços de mantenir latenció i la concentració durant llargs períodes.

Els intèrprets simultanis utilitzen un ampli rang de tècniques per interpretar i han de tenir un ampli coneixement de la terminologia i el context dels temes que es discuteixen a l'esdeveniment. Per això sovint els professionals encarregats de la traducció simultània dediquen temps previ a l'esdeveniment per estudiar l'argot i la terminologia adequada al tipus de contingut segons el sector al qual pertany l'audiència.

En resum, la interpretació simultània en esdeveniments en viu és essencial per fer possible la comunicació en situacions multilingües i la seva correcta implementació requereix habilitats molt especialitzades i tècniques avançades.

Consulteu-nos si necessiteu més informació sobre la interpretació simultània o trobar professionals per al vostre esdeveniment o reunió en viu.

abril 13, 2023

What is simultaneous interpretation?

Simultaneous interpreting at live events is a technique used around the world to enable multilingual communication in real time. It is a form of interpreting in which the interpreter listens to the speaker in one language and at the same time speaks to the public in another language.

This type of interpreting is common in conferences, meetings, congresses, and other events attended by people who speak different languages. Interpreters work in soundproof booths equipped with electronic devices that allow them to listen to the speaker and then transmit the interpretation in real time to the audience's headphones.

It is important that interpreters are highly trained, as they must quickly capture and translate the speaker's ideas clearly and accurately. In addition, they must be able to maintain attention and concentration for long periods.

Simultaneous interpreters use a wide range of techniques to interpret and must have a broad understanding of the terminology and context of the topics being discussed at the event. For this reason, often the professionals in charge of simultaneous translation spend time prior to the event to study the slang and appropriate terminology for the type of content according to the sector to which the audience belongs.

In summary, simultaneous interpretation in live events is essential to enable communication in multilingual situations and its correct implementation requires highly specialized skills and advanced techniques.

Ask us if you need more information about simultaneous interpretation or find professionals for your event or live meeting.

abril 12, 2023

What is the ‘Streaming’ technology?

Streaming technology has become a fundamental tool for event production and audiovisual rental in the digital age. But what exactly is streaming and how does it work?

Streaming is a technology that allows the transmission of audio and video in real time over the Internet. Unlike downloading files, streaming allows users to access content without first having to download it to their device. Instead, the data is transmitted continuously from a server through an Internet connection, allowing the user to view or listen to content in real time without interruption.

This technology is very useful for the production of events and audiovisual rentals because it allows a conference, a concert or any other type of event to be broadcast live online. In this way, anyone anywhere in the world can follow the event in real time without having to be physically present.

But how is streaming done?

In essence, the streaming process involves three main elements: the origin server, the distribution network, and the client. The origin server is in charge of sending the content to the distribution network, which in turn is in charge of transmitting it to the clients that access the content. Clients can access the content through a web browser or a dedicated application.

Streaming technology is very useful for online event production, live broadcasting, and audiovisual equipment rental. At Media, we are specialized in the rental of sound equipment and audiovisual technical services for streaming.

What streaming tools currently exist?

The best known and current streaming servers or tools for use in conferences are the following. We tell you its benefits and shortcomings:

 • Zoom – It is one of the most popular video conferencing platforms in the world, offering a wide range of functions and features for online conferencing. Its main benefit is its ease of use and the quality of its connection. The main shortcoming is that your security and privacy have been questioned in the past.
 • Microsoft Teams: is a business communication and collaboration platform that includes video conferencing and online meeting features. Its main benefit is its integration with other Microsoft services, such as Office 365. The main shortcoming is that it is not as popular as other video conferencing platforms.
 • Google Meet: It is a video conferencing platform from Google that allows users to hold online meetings and share screens. Its main benefit is that it is integrated with other Google services, such as Gmail and Google Calendar. The main shortcoming is that the quality of your connection may be inferior to other video conferencing platforms.
 • Cisco Webex: is an enterprise video conferencing and collaboration platform that allows users to hold online meetings, share screens and files, and collaborate in real time. Its main benefit is your security and privacy, as well as the quality of your connection. The main shortcoming is that it can be expensive for small businesses.

The use of these streaming providers requires in many cases an audiovisual technical professional. Its infinity of applications, tools and periodic updates make continuous training necessary. In addition, its integration with professional sound equipment is somewhat complex and requires a technician throughout the event.

At Media we are specialists in Streaming events. We have seen the birth and growth of this technology for more than ten years, adapting at all times to new features. If you have a streaming event in mind, do not hesitate to contact us without obligation.

abril 12, 2023

En què consisteix la tecnologia de ‘Streaming’?

La tecnologia de streaming ha esdevingut una eina fonamental per a la producció d'esdeveniments i el lloguer audiovisual a l'era digital. Però què és exactament el streaming i com funciona?

El streaming és una tecnologia que permet la transmissió dàudio i vídeo en temps real a través dInternet. A diferència de la descàrrega de fitxers, el streaming permet que els usuaris accedeixin al contingut sense haver de descarregar-lo prèviament al dispositiu. En lloc d'això, les dades es transmeten de manera contínua des d'un servidor a través d'una connexió a Internet, cosa que permet que l'usuari pugui veure o escoltar el contingut en temps real sense interrupcions.

Aquesta tecnologia és molt útil per a la producció d'esdeveniments i lloguer audiovisual perquè permet transmetre en directe una conferència, un concert o qualsevol altre tipus d'esdeveniment en línia. D'aquesta manera, qualsevol persona arreu del món pot seguir l'esdeveniment en temps real sense haver de ser present físicament.

Però com es fa el streaming?

En essència, el procés de streaming implica tres elements principals: el servidor dorigen, la xarxa de distribució i el client. El servidor d'origen és l'encarregat d'enviar el contingut a la xarxa de distribució, que alhora s'encarrega de transmetre'l als clients que accedeixen al contingut. Els clients poden accedir al contingut mitjançant un navegador web o una aplicació dedicada.

La tecnologia de streaming és molt útil per a la producció desdeveniments en línia, la transmissió en directe i el lloguer dequips audiovisuals. A Media estem especialitzats en el lloguer d'equips de so i serveis tècnics audiovisuals per a streaming.

Quines eines de streaming hi ha actualment?

Els servidors o eines de streaming més coneguts i actuals, per al seu ús en conferències són els següents. T'expliquem els seus beneficis i mancances:

 • Zoom: és una de les plataformes de videoconferència més populars del món, i ofereix una àmplia gamma de funcions i característiques per fer conferències en línia. El seu benefici principal és la facilitat d'ús i la qualitat de la connexió. La principal carència és que la seva seguretat i privadesa han estat qüestionades en el passat.
 • Microsoft Teams: és una plataforma de col·laboració i comunicació empresarial que inclou funcions de videoconferència i reunions en línia. El seu principal benefici és la seva integració amb altres serveis de Microsoft, com ara Office 365. La principal carència és que no és tan popular com altres plataformes de videoconferència.
 • Google Meet: és una plataforma de videoconferència de Google que permet als usuaris fer reunions en línia i compartir pantalles. El seu benefici principal és que està integrat amb altres serveis de Google, com Gmail i Google Calendar. La principal mancança és que la qualitat de la vostra connexió pot ser inferior a altres plataformes de videoconferència.
 • Cisco Webex: és una plataforma de videoconferència i col·laboració empresarial que permet als usuaris fer reunions en línia, compartir pantalles i arxius, i col·laborar en temps real. El seu principal benefici és la seva seguretat i privadesa, així com la qualitat de la seva connexió. La principal carència és que pot ser costós per a les petites empreses.

L'ús d'aquests proveïdors de streaming requereix en molts casos un professional tècnic audiovisual. La infinitat d'aplicacions, eines i actualitzacions periòdiques fan que es necessiti una formació continuada. A més, la seva integració amb equips de so professionals té certa complexitat i requereix tècnic durant tot l'esdeveniment.

A Media som especialistes en esdeveniments de Streaming. Fa més de deu anys que hem vist néixer i créixer aquesta tecnologia, adaptant-nos en cada moment a les noves funcionalitats. Si tens un esdeveniment de streaming al cap, no dubtis a consultar-nos sense compromís.

abril 11, 2023

Actualitat Audiovisual i esdeveniments

Actualment, el món dels esdeveniments i el lloguer audiovisual es troba en un moment d'evolució constant en què la tecnologia té un paper fonamental. Amb l'avenç de la tecnologia i la necessitat creixent de mostrar continguts de millor qualitat i resolució, la indústria s'ha adaptat a les noves demandes i ha incorporat innovacions com el streaming, la videoconferència i el vídeo mapping, entre d'altres.

La pandèmia ha accelerat lús daquestes tecnologies, ja que moltes empreses han optat per lorganització desdeveniments virtuals per arribar a una audiència més àmplia. El streaming, en particular, s'ha convertit en una eina imprescindible per a la transmissió en viu d'esdeveniments, cosa que permet la participació d'un públic global i la difusió de continguts de manera més efectiva. A més, la necessitat de mostrar continguts de millor qualitat i resolució ha impulsat la utilització d'equips audiovisuals d'última generació, com ara pantalles gegants d'alta definició, sistemes de so envoltant i equips d'il·luminació d'avantguarda.

En aquest context, la posada en escena tècnica d'equip audiovisual ha esdevingut un element clau per a l'èxit de qualsevol esdeveniment. La coordinació i el control d'aquests equips per part d'un equip tècnic altament capacitat permet crear un ambient màgic i envoltant que transporta l'espectador a un món de sensacions. En resum, l'evolució de la tecnologia i la necessitat de mostrar continguts de millor qualitat i resolució han impulsat la incorporació de noves eines i tècniques al sector d'esdeveniments i lloguer audiovisual, fet que ha portat a la creació d'experiències inoblidables per al públic assistent.

abril 11, 2023

Audiovisual news and events

Currently, the world of events and audiovisual rental is in a moment of constant evolution in which technology plays a fundamental role. With the advancement of technology and the growing need to display content of better quality and resolution, the industry has adapted to new demands and has incorporated innovations such as streaming, video conferencing, and video mapping, among others.

The pandemic has accelerated the use of these technologies, as many companies have turned to hosting virtual events to reach a broader audience. Streaming, in particular, has become an essential tool for the live transmission of events, allowing the participation of a global audience and the dissemination of content more effectively. In addition, the need to display content of better quality and resolution has driven the use of state-of-the-art audiovisual equipment, such as giant high-definition screens, surround sound systems, and state-of-the-art lighting equipment.

In this context, the technical staging of audiovisual equipment has become a key element for the success of any event. The coordination and control of this equipment by a highly trained technical team allows the creation of a magical and enveloping environment that transports the viewer to a world of sensations. In summary, the evolution of technology and the need to show content of better quality and resolution have promoted the incorporation of new tools and techniques in the events and audiovisual rental sector, which has led to the creation of unforgettable experiences for the public. assistant.

abril 11, 2023

¿Qué es la interpretación simultánea?

La interpretación simultánea en eventos en vivo es una técnica utilizada en todo el mundo para hacer posible una comunicación multilingüe en tiempo real. Es una forma de interpretación en la que el intérprete escucha al orador en un idioma y al mismo tiempo habla al público en otro idioma.

Este tipo de interpretación es común en conferencias, reuniones, congresos, y otros eventos en los que asisten personas que hablan diferentes idiomas. Los intérpretes trabajan en cabinas insonorizadas equipadas con aparatos electrónicos que les permiten escuchar al orador y luego transmitir la interpretación en tiempo real a los auriculares del público.

Es importante que los intérpretes estén altamente capacitados, ya que deben captar y traducir rápidamente las ideas del orador de manera clara y precisa. Además, deben ser capaces de mantener la atención y la concentración durante largos períodos.

Los intérpretes simultáneos utilizan un amplio rango de técnicas para interpretar y deben tener un amplio conocimiento de la terminología y el contexto de los temas que se discuten en el evento. Por ello, a menudo, los profesionales encargados de la traducción simultánea, dedican tiempo previo al evento para estudiar el argot y la terminología adecuada al tipo de contenido según el sector al cual pertenece la audiencia.

En resumen, la interpretación simultánea en eventos en vivo es esencial para hacer posible la comunicación en situaciones multilingües y su correcta implementación requiere de habilidades muy especializadas y técnicas avanzadas.

Consúltanos si necesitas más información sobre la interpretación simultánea o encontrar profesionales para tu evento o reunión en vivo.

Brand-vector-outline-Media-gradient-new

Media Company

C / Castanyer, 29

08860 Castelldefels (Barcelona)

T. (+34) 93 694 00 32

M. (+34) 656 801 663

media@satmedia.es

Copyright © 2023. Media Company. All rights reserved.

× ¿Cómo puedo ayudarte?